Borang Soal Selidik Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi

Contoh Borang Soal Selidik Tugasan Geografi PT3 2015 - Kegiatan Ekonomi. Untuk tugasan Geografi PT3 tahun 2015, pelajar PT3 dikehendaki menjalankan kajian lapangan tentang pekerjaan penduduk dalam pelbagai kegiatan ekonomi  di  sekitar tempat  tinggal / sekolah calon.

Kajian lapangan "Kegiatan Ekonomi" Tugasan Geografi PT3 2015 tersebut haruslah merangkumi perkara berikut:

  • Konsep dan takrifan kegiatan ekonomi.
  • Latar belakang kegiatan ekonomi di kawasan tersebut dan persembahan grafik yang sesuai tentang pekerjaan penduduk di  kawasan kajian tersebut.
  • Cadangan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan penduduk  di kawasan tersebut.
  • Kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan di kawasan kajian  anda dan alasannya.
Borang Soal Selidik Tugasan Geografi PT3 2015

CONTOH Borang Soal Selidik Tugasan PT3 2015 Geografi - Kegiatan Ekonomi

SMK (nama sekolah)
PT3 Geografi 2015
Borang Soal Selidik

NAMA                :          ________________________________________
UMUR                :          _______________________________________
NO. KP              :          ________________________________________
ALAMAT             :          _________________________________________

1.          Nyatakan pekerjaan anda.
             ..................................................................................................................

2.          Cadangkan  usaha untuk menambah pendapatan penduduk di kawasan kajian (peluang sedia ada yang boleh diusahakan oleh penduduk)
a)     ........................................................................................................
b)     ........................................................................................................

3.          Nyatakan potensi kegiatan ekonomi yang boleh dimajukan di kawasan kajian  (peluang yang belum wujud lagi, tapi ada potensi menyediakan peluang pekerjaan)
a)     ........................................................................................................
b)     ........................................................................................................
c)     ........................................................................................................

4.            Mengapa anda kata sedemikian? (alasan bagi soalan 4)
a)       ......................................................................................................
b)       ......................................................................................................
c)       ......................................................................................................

Kredit Geografi PT3 dan SPM & Rossa Calla


CONTOH 2
Borang Kaji Selidik
Tugasan Geografi Tingkatan 3

Tajuk : Kegiatan Ekonomi di (Masukkan tempat kajian anda)

ARAHAN: TANDAKAN (/) MANA YANG BERKENAAN

BAHAGIAN A: DATA DEMOGRAFI RESPONDEN


1. NAMA PENUH   : _______________
2. JANTINA          : [  ] LELAKI  [ ]WANITA
3. UMUR              : _______
4. BANGSA          : [ ] MELAYU
                            [  ] CINA
                            [  ] INDIA
                            [  ] LAIN-LAIN, NYATAKAN: _______
5. PEKERJAAN: ____________

BAHAGIAN B: KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah kegiatan ekonomi utama di kawasan anda?
[  ] Pertanian
[  ] Perlombongan
[  ] Pendidikan
[  ] Pelancongan
[  ] Pembalakan

BAHAGIAN C: SUMBANGAN KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah sumbangan kegiatan ekonomi di tempat anda?
[  ] Peluang kerja
[  ] Peningkatan taraf hidup
[  ] Pendapatan
[  ] Meningkatkan taraf sosial masyarakat

BAHAGIAN D: KESAN KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah kesan kegiatan ekonomi di tempat anda?
[  ] Pencemaran
[  ] Kepupusan sumber mentah
[  ] Peningkatan populasi mendadak
[  ] Perubahan landskap

BAHAGIAN E: CARA MENGATASI KESAN KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah cara mengatasi kesan kegiatan ekonomi?
[  ] Kempen
[  ] Kuat kuasa undang-undang
[  ] kitar semula

Nama responden : ____________        Tandatangan : __________________
Tarikh: ______________


Borang soal selidik boleh di muat turun di Borang Soal Selidik Geografi PT3 2015


CONTOH 3Borang Soal Selidik Tugasan Geografi PT3 2015

CONTOH 4


Borang Soal Selidik Tugasan Geografi PT3 2015

0 comment... add one now